antecedents

Les Negociacions

Primera fase


D’acord amb les orientacions aprovades pel Consell el 29 d’abril de 2017, la primera fase va estar centrada en els drets dels ciutadans, l’arranjament financer, la frontera amb Irlanda del Nord i altres qüestions relatives a la separació.

Segona fase


15 de desembre de 2017. El Consell Europeu va confirmar que s’havia produït un progrés suficient en la primera fase i va fixar les orientacions per a la segona fase de les negociacions.


29 de gener de 2018. El Consell Europeu va aprovar les directrius de negociació per a la segona fase, concretant la posició dels UE27 sobre el període transitori.


14 de novembre de 2018. La Comissió Europea va recomanar al Consell Europeu concloure que s’havia produït un progrés decisiu en les negociacions sobre l’Acord de Retirada de Regne Unit i permetre la fi de les negociacions per a iniciar els següents passos de procés. Els negociadors també van arribar a un acord sobre l’esquema de la declaració política sobre la Relació Futura.


25 de novembre de 2018. El Consell Europeu (article 50) va confirmar el text negociat sobre l’Acord de Retirada i va adoptar la Declaració Política sobre la Relació Futura, al costat d’altres declaracions annexes per a l’Acta.


Tant el 15 de gener, com el 12 i el 29 de març de 2019, el Parlament britànic va votar en contra de l’Acord de Retirada. Des de llavors, el Govern britànic explora alternatives per a evitar una retirada sense acord.


En el Consell Europeu de data 21 de març de 2019, es va aprovar una pròrroga fins al 22 de maig de 2019, a condició que la Cambra dels Comuns aprovés l’Acord de Retirada la setmana següent a la de la celebració del citat Consell. Per al cas en el qual la Cambra dels Comuns no aprovés l’Acord de Retirada en aquesta setmana, el Consell Europeu va aprovar una pròrroga fins al 12 d’abril de 2019.


No obstant això, després de la votació en contra de l’Acord de Retirada realitzada pel Parlament britànic el passat 29 de març de 2019, s’ha celebrat un Consell Europeu Extraordinari en data 10 d’abril de 2019, en el qual s’ha acordat una pròrroga de l’art. 50 del TUE fins al 31 d’octubre de 2019. Si l’acord fos ratificat abans d’aquesta data, la retirada es produiria el primer dia del mes següent.


En el Consell Europeu del 21 de juny de 2019, que va abordar la qüestió del Brexit, es va acordar treballar amb el nou primer ministre del Regne Unit per a evitar un Brexit desordenat.
Fruit de les negociacions entre els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit durant els mesos de setembre i octubre de 2019, es va aconseguir un acord sobre un text revisat del Protocol sobre Irlanda/Irlanda del Nord inclòs en l’Acord de Retirada i sobre les necessàries adaptacions tècniques dels articles 184 i 185 del citat Acord, així com sobre un text revisat de la Declaració Política.


El 19 d’octubre de 2019, Regne Unit va presentar una sol·licitud de pròrroga del termini previst en l’article 50 apartat 3 del TUE fins al 31 de gener de 2020.La Unió Europea i el Regne Unit no han finalitzat encara els seus procediments interns necessaris per a la ratificació de l’Acord de Retirada.

El 29 d’octubre de 2019, el Consell Europeu ha acordat una nova pròrroga del termini previst en l’article 50, apartat 3, del TUE, fins al 31 de gener de 2020, amb vista al fet que concloguin tots els passos necessaris per a la ratificació de l’Acord de Retirada.


El Regne Unit pot retirar-se abans, l’1 de desembre de 2019 o l’1 de gener de 2020, en cas que totes dues parts ratifiquin l’Acord.

Brexit: Sis comunicacions de la Comissió Europea que estableixen les bases

La  primera, de juliol de 2018, relativa a les labors de preparació davant qualsevol escenari.

La  segona , de novembre de 2018, centrada ja en la planificació de contingència, que va venir a establir els principis generals i els àmbits sobre els quals es projectarien les mesures de contingència de la Unió Europea.

La tercera , de desembre de 2018, va concretar l’aplicació del pla de contingència de la Comissió, enumerant els actes jurídics que es pretén adoptar a nivell europeu i indicant el calendari previst per a la seva adopció.

La quarta, d’abril de 2019, amb un enfocament coordinat sobre les mesures per a abordar l’impacte de retirada del Regne Unit de la Unió sense acord.

La cinquena, de juny de 2019, sobre l’estat de les mesures de preparació i contingència enfront de la retirada del Regne Unit de la UE.

La sisena, de setembre de 2019, centrada en els últims preparatius per a la retirada del Regne Unit de la UE l’1 de novembre de 2019 i entre els quals es troben la prolongació de les mesures de contingència ja aprovades fins a l’any 2020.

Brexit: ACORD sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica

El 29 d’octubre de 2019 es va adoptar la Decisió del Consell Europeu d’acord amb el Regne Unit, en virtut de la qual, s’estableix el dia 31 de gener de 2020 com a data límit per a una retirada acordada del Regne Unit de la Unió Europea. Aquest acord garantirà que el Regne Unit compleixi les obligacions financeres adquirides com membre de la UE i permet assegurar els drets dels ciutadans residents a la UE i al Regne Unit. L’acord  preveu també un període transitori fins al 31 de desembre de 2020.

Els aspectes més rellevants de l’acord estan relacionats amb els drets de la ciutadania, les disposicions sobre la separació, el període transitori, l’acord financer i el protocol sobre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=ES